Cha chờ chúng con, 
Cha che chở cho chúng con, con cái của Cha.
Cha che chở chúng con cõi cơ cực
Chúng con cùng ca, cùng chúc Cha chung cõi cự cao. 
Cho chúng con cùng chia chén cực cay chiều cám cảnh cô cực của Cha!
Cho chúng con chăm chỉ chiều chiều cầu cùng Cha che chở.
Cho chúng con chớ chán chường.
Chớ cột chặt chân cá cược chốn cơ cực,
Cha chớ chê chúng con cầu cùng Cha.
Cầu cùng Cha che chở chúng con.
Chớ cho chân cùng cạm, cùng cuộc chơi…
Chớ chia cắt, cùng chung chia công cuộc của Cha.
Cùng cứu chúng con!
Cuối cùng, chúng con cầu cùng Cha
Cha cầm cán cân chung cuộc
Cứu chúng con côi cút.
Chỉ có Cha chăm chút chăn chiên
Chỉ có Cha che chở chiều chiều
Còn chúng con,
Chúng con cầu cùng Cha cởi chốt cánh cửa chốn cực cao
Chỉ có Cha công chính!
Cùng cứu chúng con,
Cho chúng con cùng chung cõi cực cao.
                               
                                 Amen!
                               vanang68